In het archief van de website www.demijnen.nl zijn alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1967, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsOp 28 maart j.l. is de heer W.M. Heijnen tijdens zijn werkzaamheden op het bedrijfsbureau plotseling van ons heengegaan. Hij was in dienst bij Staatsmijnen vanaf 18 juli 1927. In 1933 werd hij aangesteld als bureaubeambte. Over enkele maanden zou hij zijn 40-jarig dienstjubileum gevierd hebben.
De heer Heijnen werd door vele collega's begeleid naar zijn laatste rustplaats.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 21 juni werden wij geconfronteerd met het schokkende feit dat een ernstig ongeval een einde had gemaakt aan het leven van onze collega Antoon Leenders. Het noodlot sloeg hier wel bijzonder hard toe want de pas 23-jarige Antoon, had menselijkerwijs gesproken, samen met zijn jonge echtgenote en zoontje nog een heel leven en een goede toekomst voor zich liggen.
Begeleid door talrijke bedrijfsgenoten werd hij maandag 26 juni naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Wij hopen dat het medeleven van alle collega's mevrouw Leenders in deze moeilijke tijd tot steun moge zijn.
Antoon Leenders ruste in vrede !


Vrijdag 7 juli overleed tengevolge van een noodlottig ongeval op de 506 m. verdieping, in de leeftijd van 44 jaar, ons personeelslid J. Th. Peters.
Jo Peters was vanaf 24 februari 1954 werkzaam op de Wilhelmina. Onder grote belangstelling, waarbij eveneens onze bedrijfsleiding en Ring waren vertegenwoordigd, vond woensdag 12 juli zijn teraardebestelling plaats op het kerkhof van de parochie H. Gerardus Majella te Heksenberg.
Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn echtgenote en kinderen. Moge de goede God hun de kracht en genade schenken dit smartelijk verlies in berusting te dragen.
Collega Peters ruste in vrede !


Tengevolge van een noodlottig ongeval hem overkomen tijdens zijn werkzaamheden op het Polychemiebedrijf overleed op zaterdag 8 juli, in de leeftijd van 34 jaar, ons personeelslid de heer J.H.M. Engelen uit Neerbeek.
Hij trad in dienst bij de Staatsmijnen op 27 dec. 1954. Verschillende jaren is hij werkzaam geweest in de buitendienst W Cokesfabriek Emma. Achtereenvolgend was hij werkzaam in de onderhoudsdienst chemische sector-cokessector en sedert 1958 in het kolentransport. Onlangs werd hij overgeplaatst naar de continuedienst technische dienst.
De overledene genoot om zijn kwaliteiten de achting van superieuren en collega's. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op woensdag 12 juli jl. in de parochiekerk te Neerbeek, waarna de teraardebestelling op het RK kerkhof aldaar. Naast vele familieleden, vrienden en dorpsgenoten volgden ook zijn chef en talrijke collega's de overledene naar zijn laatste rustplaats.
Wij wensen zijn echtgenote en drie kinderen van ganser harte sterke toe om dit smartelijk verlies wel te kunnen dragen.
Dat de heer Engelen ruste in vrede.


Op vrijdag 21 juli jl overleed na een noodlottig toeval onze bedrijfsgenoot de heer H.H. Heutmekers uit Geleen. Hij was werkzaam bij de huishoudelijke dienst. De overledene was ongehuwd en bereikte de leeftijd van 22 jaar.
De plechtige Eucharistieviering gevolgd, door de begrafenis had plaats op 25 juli. Hierbij waren bedrijfsleiding en Ring vertegenwoordigd.
Onze gevoelens van innige deelneming gaan uit naar de ouders en verdere gezinsleden van ons overleden personeelslid. Moge de Heer van leven en dood hun kracht geven om dit smartelijk verlies te aabvaarden.
Collega Heutmekers ruste in vrede.


Tengevolge van een noodlottig ongeval hem overkomen tijdens zijn werkzaamheden, overleed in de leeftijd van 50 jaar ons personeelslid, de heer P.H. Theeuwen uit Wylre. De overledene is vele jaren werkzaam geweest in de Hijs- en Transportafdeling. Om zijn uitstekende kwaliteiten stond hij in aanzien bij allen die met hem te maken hadden.
De plechtige uitvaartdienst vond plaats op maandag 18 dec. jl. in de parochiekerk van zijn woonplaats waarna begrafenis op het RK. kerkhof aldaar.
Naast vele familieden en kennissen volgden ook onze bedrijfsleiding, zijn chefs en vele collega's de dierbare overledene naar zijn laatste rustplaats.
Van harte wensen wij zijn echtgenote en kinderen de kracht en sterkte toe om dit smartelijk verlies te kunnen dragen.
Dat Piet Theeuwen moge rusten in vrede.


FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet