In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1948, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp vrijdag 16 januari is de postsleper N. Frickes in de laadplaats van Schacht I van de 546 m. verdieping van de Staatsmijn Emma dodelijk verongelukt.
Frickes had zich in het spoor begeven waarin de volle kolenwagens stonden opgesteld. Juist op dat moment kwam een aantal volle wagens aangerold en raakte Frickes tussen stilstaande en aanrollende wagens bekneld.
Getroffene was 29 jaar oud, gehuwd en had een kind. Hij woonde te Brunssum, Maastrichterlaan 11.
Hij ruste in vrede.


In de nacht van 5 op 6 februari 1948 is de 32 jaar oude politiebemambte van de Staatsmijnen, H.G.A. Masthoff, terwijl hij tezamen met een collega per motorrijwiel van een dienstreis naar huis terugkeerde tussen Susteren en Sitard door een ongeluk getroffen. In de namiddag van 6 februari is gevolgen hij aan de gevolgen hiervan in het ziekenhuis te Sittard overleden.
Masthoff was gehuwd en had drie kinderen en woonde te Geleen, Putsteeg 52.
Moge hij rusten in vrede.


Op maandag 5 april 1948 is de 27-jarige hulphouwer P.J. Wetzelaar in een pijler op de 500 m. verdieping van de Domaniale Mijn onder vallend gesteente bedolven, tengevolge waarvan hij is overleden.
Wetzelaar was gehuwd en vader van een kind. Hij woonde te Kerkrade, Chevremontstraat 80.
Bij zijn medearbeiders stond Wetzelaar in hoog aanzien. Zijn opzichters waren steeds vol lof over zijn ijver en plichtsbetrachting. Zijn nagedachtenis blijve in ere.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 20 april werd houwer W.H. Bisschops van Stm. Wilhelmina tijdens het laden van stenen onder opbraak 135 van de 253 m. verdieping door een steen welke door de beschermvloer sloeg aan het hoofd getroffen. Op donderdag 29 april is hij aan de gevolgen hiervan in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Houwer Bisschops was 45 jaar oud, gehuwd en had twee kinderen. Hij woonde te Heerlen, Hendrik van Veldekestraat.
Op Staatsmijn Wilhelmina waar Bisschops vanaf 1930 ondergronds werkzaam was verliest men een prima vakman en voorbeeldig bedrijfsgenoot.
Hij mog rusten in vrede.


Op maandag 10 mei 1948 is de 41-jarige bankwerker M.J. Gillissen op de transportbrug bij het machinehuis van Wasserij II van de Domaniale mijn verongelukt.
Een zojuist uitgewisselde zeef geraakte bij het transport uit zijn evenwicht en kantelde. Gillissen raakte hierdoor beklemd en liep daarbij zeer ernstige verwondingen op, aanwelke hij is overleden.
Het slachtoffer was gehuwd en vader van twee kinderen. Zijn nagedachtenis blijve in ere.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 25 mei werd A.J. Jansen van Stm. Maurits in een pijler op de 660 m. verdieping aan het hoofd getroffen door uit het dak vallende stenen. Hij werd zo ernsitg gewond dat hij bijna onmiddellijk overleed.
Houwer Janssen was 46 jaar oud, gehuwd en had vier kinderen. Hij woonde in Sittard, Broeksittarderweg 46 en was sinds 25 jaar in dienst van Staatsmijn Maurits.
Moge hij in vrede rusten


Op dinsdag 8 juni heeft de Domaniale Mijn een zwaar verlies geleden. Twee van haar beste houwers J.V. Schetgens en H. Oligschlãger werden bij het plaatsen van een nieuwe ijzeren betimmering in een steengang op de 380 m. verdieping onder vallend gesteente bedolven, tengevolge waarvan zij door verstikking het leven lieten.
Houwer Schetgens die wij verleden jaar nog te zamen met zijn drie broers een ereplaats in Steenkool gaven, was 46 jaar oud, gehuwd en vader van een kind. Hij woonde de Kerkrade, Fabritiusstraat 16. Op 18 juni zou Schetgens 33 ondergrondse dienstjaren hebben bereikt.
Houwer Oligschlãger wonende Oude Schachtstraat 59 te Kerkrade was eveneens 46 jaar oud en gehuwd. Hij was vader van vijf kinderen. Oligschlãger had bijna 32 ondergrondse dienstjaren. Beiden stonden op de Domaniale als prima vakman en voorbeeldig bedrijfsgenoot aangeschreven. Moge zij in vrede rusten.


Op zaterdag 19 juni des morgens om half zes was de 57-jarige werkmeester P.W.J. Scholtis op de 455 m. verdieping van de Staatsmijn Maurits bezig met de controle van de onderkabel van Schacht II. Door onbekende oorzaak is hij hierbij in de schacht gevallen en onmiddellijk overleden.
Werkmeester Scholtis was reeds 26 jaren in dienst van de Staatsmijnen. Hij woonde te Beek, Mauritslaan 175.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 6 juli te 17 uur geraakte de bedieningsman J.M. Delbressine op de losvloer van Schacht I op Staatsmijn Maurits tussen een kolenwagen en kipstoel beklemd. Hij liep hierbij zodanige verwondingen op dat hij donderdag 8 juli in het ziekenhuis te Sittard is overleden.
Delbressine was 60 jaar oud en van 1925 af in dienst van de Staatsmijnen.
Hij was gehuwd en woonde te Stein, Keereinde 85.
Hij ruste in vrede.


Woensdag 21 juli, des morgens om 10 uur, is de 44 jaar oude houwer H.J. Geilen uit Koningsbosch in de mechanische pijler op de 660 m. verdieping van Stm. Maurits dodelijk verongelukt. Doordat een der wagenassen waarmee de kabelgeleidingsschijf van de mechanische ontginningsinrichting was vastgezet, brak, werd deze schijf weggeslingerd en werd Geilen aan de borst getroffen.
H.J. Geilen was getrouwd en had een kind. Hij was reeds 22 jaar bij de Staatsmijnen in dienst.
Hij moge rusten in vrede.


Op zaterdag 7 augustus jl. omstreeks 4 uur is de 41 jarige houwer M.J.A. Lemmens bij het inspecteren van opbraak 160 op de 548 m verdieping van Staatsmijn Maurits van de kooi gevallen en van ca. 30 meter hoogte naar beneden gestort. Hij liep hierbij zulke ernstige verwondingen op, dat hij onmiddellijk is overleden.
Lemmens woonde te Sittard-Ophoven, Oude Heerlenerweg 8. Hij was gehuwd en vader van acht kinderen.
Op Staatsmijn Maurits verliest men in Lemmens een goed kameraad en een uitstekend vakman.
Hij moge rusten in vrede.


Op donderdag 19 augustus is de 35 jaar oude houwer L. T. Evers van Staatsmijn Emma, terwijl hij bezig was met het bekleden van ijzeren kappen aan het front van een bandgalerij op de 410 m. verdieping, onderd neervallende stenen bedolven en vrijwel onmiddellijk overleden.
Evers was woonachtig te Heerlen-Passart. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Op Staatsmijn Emma, waar hij reeds vanaf 1930 werkzaam was,stond Evers als een uitstekend arbeider bekend. Bij zijn collega's was hij zeer gezien.
Dat hij ruste in vrede.


Toen de 40-jarige houwer J. Venrooy van Staatsmijn Emma op maandag 30 augustus j.l. na afloop van de vroege dienst per rijwiel van de mijn naar huis reed, kwam hij onder Hoensbroek in botsing met een voetgangster die plotseling de rijweg overstak. Venrooy kwam hierbij zo ongelukkig te vallen, dat hij met een schedelbasiafractuur in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Op dinsdag 7 september is hij aan de gevolgen van dit wel zeer tragische ongeval overleden.
J. Venrooy was een goed arbeider. Hij was bijna 27 jaar bij de Staatsmijnen in dienst.
Hij ruste in vrede.


Op 1 april, een dag voor zijn inscheping op de Zuiderkruis, overleed te Batavia de houwer van de ON. I, Joseph Willem Conjaerts, afkomstig uit Wylre. Vanaf 20 mei 1937 was hij op de ON. I werkzaam.
Op 5 september 1944 trad Conjaerts in dienst van het Stoottroepenregiment Limburg waarmee hij een jaar later naar Indië vertrok. Hier gaf hij zijn leven voor het vaderland.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 23 september is de 18 jaar oude postsleper J.G. Mols aan het front van de afvoergalerij in afdeling D1 van de 455 m. verdieping van de Staatsmijn Maurits door een uit de zijwand vallende steen getroffen. Hij werd hierbij zo ernstig aan het hoofd gewond dat hij op zaterdag 25 september in het ziekenhuis te Sittard is overleden.
Jozeph Mols woonde in Ophoven-Sittard. Hij was van zijn 15 jaar af op de Staatsmijn Maurits werkzaam. Voordat hij ondergronds werd te werkgesteld bezocht hij enkele jaren de Ondergrondse Vakschool.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 9 december even voor middernacht zijn de 28-jarige schiethouwer J.W.M. Smeets en de 25-jarige houwer Th. J. Wesseling van Staatsmijn Emma, die belast waren met het drijven van een nieuwe opbraak op de 546 m. verdieping van een hoogt van 40 tot 50 m naar beneden gestort en gedood.
Schiethouwer Smeets was vanaf 1940 bij de Staatsmijnen in dienst. Hij was gehuwd en had geen kinderen. Hij woonde Prins Hendriklaan 46 te Brunssum.
Houwer Wesseling was vanaf 1938 in dienst. Hij was eveneens gehuwd en had een kind. Hij woonde Kampstraat 31, Heerlerheide.
Zij rusten in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet